Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Olomouce

Statutární město Olomouc

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/62
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• řídí, kontroluje a organizuje práci odboru chránícího zájmy vlastníka místních a účelových komunikací SMOl na území města Olomouce, areálu letiště v Neředíně a dále plní funkci koordinátora městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) pro SMOl zajišťuje.

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem,
• trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Požadovaná kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Obor:
• dopravní, stavební.

Praxe:
• praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,
• praxe v oboru minimálně 5 let,
• praxe v řídící nebo koordinační činnosti výhodou.

Jiné požadavky:
• velmi dobré organizační a řídící dovednosti,
• schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti a diskuze,
• vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce,
• adaptabilita a analytické schopnosti,
• všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
• velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování na veřejnosti,
• smysl pro týmovou práci,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
• schopnost jednat s lidmi,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna
• na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních
• pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv.

Platová třída: 13. platová třída (29.400 Kč – 43.370 Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: doba neurčitá

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
• zpracování návrhu koncepce činností a fungování odboru dopravy v rozsahu maximálně 2 strany formátu A4.

Lhůta pro podání přihlášky:
10. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Doprava, Státní správa, Stavebnictví­  
Plat
-  
Lokalita
Olomouc  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás